ادعای تأیید سحر

اکبر محمودی: ادعای تأیید سحر در قرآن
آیا سحر وجود حقیقی ندارد؟ آیا سحر از خرافه‌های دنیای باستان است؟