ادعای مذکر بودن خبر اسم مؤنث

استعمال «قریب» به جای «قریبة»
چرا در آیه: «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» (اعراف: 7/ 56) خبر اسم مؤنث «رَحْمَت» به صورت مذکر آمده است؟