ادعای حصر نادرست

آیا در آیه 145 سوره انعام، حصر نابجا به کار رفته است
آیا حصر در آیه 145 انعام اشتباه است؟ آیا محمّد (صلّی الله علیه و آله) از حرام بودن سایر خوراکی­ها خبر نداشت؟ آیا خوراکی­های حرام فقط همین چهار مورد ذکر شده در آیه است؟ آیا این آیه از جانب خداست یا ساخته خود محمّد (صلّی الله علیه و آله) است؟ (سها، نقد قرآن