معرفی قرآن

اکبر محمودی: تأثیرپذیری قرآن از محیط خود
آیا قرآن وحی الهی است؟ آیا قرآن از محیط اطراف خود تأثیر پذیرفته است؟ آیا تفاوت آیات مکی و مدنی نشانه تأثیرپذیری محمد از محیط مکه و مدینه و تفاوت آنها نیست؟ آیا بکار بردن الفاظ و عبارت عامیانه مردم عصر نزول نشان از بشری بودن قرآن نیست؟
گونه‌هاي تعامل قرآن با فرهنگ زمانه در پاسخ ادعای «نقد قرآن»
قرآن در برخورد با فرهنگ عرب قبل از اسلام چند گونه برخورد کرد. قرآن گاهي برخورد اثباتي داشته است يعني عناصر مثبت فرهنگ عرب معاصر را که ريشه در اديان الهي يا عقل و فطرت داشته، قبول کرده است و گاهي برخورد انکاري داشته است يعني عناصر منفي فرهنگ عرب معاصر نزول
طرد عناصر منفي فرهنگ زمانه در پاسخ به نمونه ادعای «نقد قرآن»
قرآن عناصر منفي و خرافات عرب جاهلي را نمي‌پذيرد، بلكه آنها را نقل و با آنها مقابله مي‌كند اين موارد گاهي اعتقادي است مثل شرک و کفر، و گاهي اخلاقي است مثل تکبّر و ظلم به زنان و گاهي در قلمرو احکام است. مثال‌ها و موارد متعددي از اين امور در مباحث پيشين مطرح
از سخنان برخي نويسندگان[1] و خاورشناسان (مستشرقان) اين گونه بر مي‌آيد كه قرآن كاملاً تسليم فرهنگ عصر نزول ـ يعني؛ صدر اسلام ـ بوده و به عبارت ديگر، قرآن فرهنگ زمان خويش را ـ كه همان فرهنگ جاهلي عرب و آميخته با خرافات ضد علمي بوده ـ پذيرا شده و خدا آنها را
عدم خطا در قرآن
دکتر سها در نقد خود بر قرآن کریم بنا را بر یک استدلال ناقص و ناتمام نهاده و بر اساس صغرای آن فصول کتابش را ترتیب داده و نتیجه گیری کرده است. نوشته:« روش استدلال این کتاب بسیار ساده است. -کبری:اگر قرآن از خدا باشد بدون خطا و ضعف و دارای معجزه است. -صغری:قر
روش‌شناسی شبهه در قرآن کریم
اولین استفهام و شبهاتی که در تاریخ بشر شکل گرفته ناشی از محدودیت آگاهی بوده است. چرا که این تنهاخداست که بر همه چیز آگاه است و جز خدا همه در معرض محدودیت آگاهی هستند. بنابر این، اصلی ترین عامل ایجاد شبهه محدویت آگاهی است اعم از اینکه مَلَک باشد یا انسان.