ناسخ و منسوخ

اکبر محمودی: نسخ آیه نجوا قبل از عمل
آیا آیه نجوا در سوره مجادله پیش از عمل به آن، نسخ شده است؟!