ادعای محیط زدگی قرآن

اکبر محمودی: تأثیرپذیری قرآن از محیط خود
آیا قرآن وحی الهی است؟ آیا قرآن از محیط اطراف خود تأثیر پذیرفته است؟ آیا تفاوت آیات مکی و مدنی نشانه تأثیرپذیری محمد از محیط مکه و مدینه و تفاوت آنها نیست؟ آیا بکار بردن الفاظ و عبارت عامیانه مردم عصر نزول نشان از بشری بودن قرآن نیست؟
گونه‌هاي تعامل قرآن با فرهنگ زمانه در پاسخ ادعای «نقد قرآن»
قرآن در برخورد با فرهنگ عرب قبل از اسلام چند گونه برخورد کرد. قرآن گاهي برخورد اثباتي داشته است يعني عناصر مثبت فرهنگ عرب معاصر را که ريشه در اديان الهي يا عقل و فطرت داشته، قبول کرده است و گاهي برخورد انکاري داشته است يعني عناصر منفي فرهنگ عرب معاصر نزول
طرد عناصر منفي فرهنگ زمانه در پاسخ به نمونه ادعای «نقد قرآن»
قرآن عناصر منفي و خرافات عرب جاهلي را نمي‌پذيرد، بلكه آنها را نقل و با آنها مقابله مي‌كند اين موارد گاهي اعتقادي است مثل شرک و کفر، و گاهي اخلاقي است مثل تکبّر و ظلم به زنان و گاهي در قلمرو احکام است. مثال‌ها و موارد متعددي از اين امور در مباحث پيشين مطرح
از سخنان برخي نويسندگان[1] و خاورشناسان (مستشرقان) اين گونه بر مي‌آيد كه قرآن كاملاً تسليم فرهنگ عصر نزول ـ يعني؛ صدر اسلام ـ بوده و به عبارت ديگر، قرآن فرهنگ زمان خويش را ـ كه همان فرهنگ جاهلي عرب و آميخته با خرافات ضد علمي بوده ـ پذيرا شده و خدا آنها را