غیبت

اکبر محمودی: تغيير از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب در قرآن
التفات یکی از مباحث علوم قرآنی محسوب می¬شود و ارتباط تنگاتنگی با این کتاب آسمانی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم تغییر از خطاب به غیبت و بالعکس عبدالحسین شورچه و سمیرا حیاتی چکیده التفات یکی از مباحث علوم قرآنی محسوب می¬شود و ارتباط تنگاتنگی با این کتاب آسما