سؤالات اسلامی

اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شیهات و سؤالات اسلامی
سایت تذکره، پایگاه اینترنتی وابسته به ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی