تصویر انسان در قرآن

دکتر اکبر محمودی: بررسی کرامت انسان در قرآن با تأکید بر شبهات کتاب نقد قرآن
قرآن کریم در آیات متعدد خود شأن والای انسانها را مورد توجه قرار داده به گونه ای که با مطالعه ی آن آیات به این نتیجه میرسیم که خداوند علاوه بر آنکه انسانها را موجودی با کرامت میداند، دستوراتی نیز در راستای حفظ و رشد و کمال این ویژگی در آنها بیان مینماید
روح انسان و قرآن
آیا وجود روح و بعد غیر مادی در انسانها با دلایل علمی و عقلی قابل اثبات است؟