دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها»

دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها»

دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها»

از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها» دفاع شد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها» توسط «خانم لیلا نادری» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم در شهر قم، در 20 اسفند سال 1396 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

نویسنده در این پایان‌نامه، با توجه به شبهات مطرح شده در کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها» به مسائلی که در این کتاب پیرامون انتساب اضلال به خداوند متعال نسبت داده شده بود، پاسخ داده است.

برای نویسنده، آرزوی پیشرفت و ترقی در همه امور زندگی داریم.

نویسنده: 
از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها» دفاع شد.