صفت ظلم

اکبر محمودی: دفاع از چهار پایان‌نامه درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها
خانم سمانه تمیزی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در تاریخ هفتم دی 1395 شمسی دفاع کرد.